Artykuły

Schemat przebiegu rozmowy oceniającej

Wysłuchanie pracownika

Uważane wysłuchanie pracownika, poznanie jego samooceny, oczekiwań dotyczących warunków pracy, oraz osobistego rozwoju.

Analiza mocnych i słabych stron pracownika

Uzgodnienie oceny

Oceniający i oceniany podejmują dyskusję nad identyfikacją szans i zagrożeń , m.in. warunkujących osiągnięcia i dalszy rozwój pracownika. W wyniku dyskusji uzgadniana jest ostateczna ocenę efektu pracy pracownika.

Ustalenie planu działania

Następuje wspólne ustalenie dot.  działań prowadzących do wzrostu efektywności pracy, określają środki i możliwości realizacji  poprawy jakości i wydajności pracy, kierunki szkolenia oraz ścieżki kariery pracownika.

Zapewnienie realizacji ustaleń

Istotnym warunkiem sukcesu prowadzenia okresowych ocen pracowniczych jest konsekwentna realizacja uzgodnionego planu działania. Tym samym rozmowa spełnia swoją rolę korygującą, motywującą dla pracownika oraz dostarcza regularnych informacji przełożonemu.

Udzielanie informacji zwrotnej

 

Przełożony przekazując swoją opinię i uwagi pracownikowi udziela informacji zwrotnej, która nie jest ani karą, ani nagrodą. Wypowiedź przełożonego dotyczy konkretnych faktów i zachowań pracownika i zakończona jest sformułowaniem jednoznacznych oczekiwań na przyszłość.