Artykuły

Jaki jest główny cel oceny pracowniczej?

Podstawowa korzyść dla firmy: ocena ta dostarcza m.in. informacji niezbędnych do podejmowania ważnych decyzji personalnych (np. dot. dalszego zatrudnienia, potrzeby szkolenia, planowania ścieżek kariery, rodzaju wynagrodzenia.

Podstawowa korzyść dla  pracownika – to tzw. konstruktywny feedback- czyli informacja zwrotna dot.  mocnych 
i słabych stron pracownika. Jest ona potwierdzeniem bądź korektą jego samooceny, informuje o szansach na dalszą kariery 
w firmie.

Ocena pracownicza powinna zaspakajać naturalną ludzką potrzebę uznania, odpowiednio wykonana może być doskonałym źródłem motywacji i utożsamienia się pracownika z interesami przedsiębiorstwa. 

Proces oceny powinien przebiegać w sposób systemowy oraz opierać się na  elementach oceny sformalizowanych, 
w tym na
opisie stanowiska, mapie kompetencji, wyznaczaniu celów, ocenie poziomu realizacji zadań czy na budowie arkusza oceny pracowników.