Artykuły

Inwestowanie długoterminowe – założenia inwestycyjne oraz rozproszenie portfela.

Horyzont inwestycyjny przekracza 10 lat ( docelowo planowany horyzont czasowy do 30 lat), inwestorzy mają do zainwestowania ok.  50.000 zł (docelowo 100.000 w ciągu najbliższych 5 lat)  oszczędności w gotówce oraz planują dokonywać  regularnych wpłatt  na IKE. Inwestować będą za pośrednictwem wybranego specjalisty (niezależny doradca inwestycyjny), samodzielnie pomocniczo śledząc rynek i korygując/ uzgadniając odpowiednie  działania z doradcą.

Poniższy  rysunek przedstawia ogólne założenia wyjściowe planowanego portfela inwestycyjnego, które będą każdorazowo korygowane, uwzględniając aktualną sytuację na giełdzie oraz sytuację ekonomiczną i życiową inwestorów.
Zakłada się rozproszenie rynku aktywów, nie tylko pod względem  geograficznym, ale także uwzględniając  kilka zróżnicowanych form inwestycyjnych.  Dywersyfikacja tego typu jest jedną z forma zabezpieczenia w przypadku nagłego załamania się koniunktury. W sytuacji stabilnego i udokumentowanego wzrostu można się inwestorzy rozważają przemodelowanie portfela, jednak nie zakładają tego (ze względu na sytuację na rynku ) w ciągu najbliższych  kilku lat, 
a wziąwszy pod uwagę czarne scenariusze, nawet w ciągu najbliższych 10 lat.